Open menu

     Новітній стан розвитку вищої освіти України в цілому й військової зокрема, характеризується багатьма процесами, що зумовлені, з одного боку, вступом людства наприкінці ХХ століття в постіндустріальну інформаційну стадію розвитку, а з іншого – новими викликами та загрозами, які супроводжують останнім часом життя українського суспільства. За таких умов особливого значення набувають питання, пов’язані з формуванням у майбутніх військових фахівців необхідних знань і умінь, які забезпечують їхню орієнтацію у сучасному інформаційному просторі, сприяють формуванню у них наукового світогляду, національної свідомості, сучасного історичного мислення, культури, громадянської позиції, підвищують морально-психологічний стан військовослужбовців. Реалізація означених завдань у військовому інституті забезпечується вивченням курсантами на кафедрі суспільних наук дисциплін гуманітарного циклу підготовки. 
    Серед них: «Історія України та українського війська», «Філософія», «Правознавство», «Соціально-економічні проблеми суспільства», «Військова педагогіка та психологія», «Політологія та соціологія», «Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України», «Інженерна психологія», «Лідерство у професійній діяльності», «Методологічні основи наукових досліджень», «Історія війн та воєнного мистецтва», «Інтелектуальна власність».
     Їх засвоєння формує у курсантів комплекс загальних компетентностей: 
- здатності до абстрактного мислення, аналізу, синтезу, встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами; 
- вміння мислити критично та генерувати нові ідеї; 
- здатності застосовувати наявні знання у практичних ситуаціях в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; 
- вміння працювати самостійно та у команді; 
- здатності ухвалювати обґрунтовані рішення в складних і непередбачуваних умовах; 
- здатності до реалізації міжособистісної взаємодії, професійного спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня; 
- вміння організовувати й вмотивовувати колег та підлеглих рухатися до спільної мети; 
- здатності до усвідомлення й врахування у своїй професійній діяльності соціокультурних, етнічних, релігійних особливостей та розбіжності особистостей, 
- вміння проявляти повагу та толерантність до представників різних культур;
- здатності до конструктивної критики і самокритики,
- вміння свідомо та соціально-відповідально діяти на основі соціальних, етичних цінностей та правових норм;
- вміння застосовувати інформаційні та комунікаційні технології;
- здатності до подальшого автономного, самостійного навчання та самовдосконалення.
     Навчальний процес на кафедрі реалізовується науково-педагогічним колективом, у складі якого доктори, професори та кандидати наук. Серед них – начальник кафедри, кандидат педагогічних наук, підполковник Корнійчук Юрій Григорович; кандидат психологічних наук, доцент Староконь Євген Григорович; доктор історичних наук, доцент Магась В’ячеслав Олегович; кандидат історичних наук, доцент Виговська Оксана Вікторівна; кандидат філософських наук, доцент Лазуріна Наталія Петрівна; кандидати педагогічних наук, доцент Островська-Бугайчук Ірина Миколаївна, кандидати педагогічних наук, доцент Шкатула Олександр Павлович.
     Кафедра суспільних наук забезпечує підготовку військових фахівців: бакалаврів та магістрів за усіма галузями підготовки військового інституту. Саме тут закладається підґрунтя успішності майбутньої фахової діяльності, формується особистість військового професіонала, лідера, патріота України.

Силабуси

Силабус_ВЗ_МГП

Силабус_ЛПД

Силабус_МОНД

Силабус_ОНБУ

Силабус_ФСОД