Open menu

Факультет охорони державної таємниці та інформаційного протиборства є структурним підрозділом Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, який проводить підготовку курсантів, студентів та ад’юнктів за ступенями вищої освіти молодший бакалавр, бакалавр, магістр та доктор філософії для подальшої їх служби на посадах офіцерського складу.

Основними завданнями факультету охорони державної таємниці та інформаційного протиборства є:

провадження освітньої діяльності, що забезпечує підготовку військових фахівців за рівнями вищої та військової освіти, а також професійний розвиток військовослужбовців за програмами післядипломної освіти, зокрема: виконання державного замовлення на підготовку військових фахівців для Збройних Сил та інших складових сектору безпеки і оборони України шляхом підготовки осіб офіцерського складу на основі повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти для здобуття відповідних ступенів вищої освіти та відповідних рівнів військової освіти;

підвищення кваліфікації військовослужбовців, працівників Збройних Сил, посадових осіб інших складових сектору безпеки і оборони України;

підготовка військових фахівців іноземних держав;

здійснення підготовки військовослужбовців та цивільних осіб (студентів) за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в інтересах Збройних Сил та інших складових сектору безпеки і оборони України шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, використання отриманих результатів в освітньому процесі.

На факультеті охорони державної таємниці та інформаційного протиборства здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

перший (бакалаврський) рівень – за спеціальностями: 
125 – Кібербезпека; 
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 
254 – Забезпечення військ (сил); 

другий (магістерський) рівень – за спеціальностями: 
172 – Телекомунікації та радіотехніка; 
254 – Забезпечення військ (сил); 

третій (освітньо-науковий) рівень – за спеціальністю: 
255 – Озброєння та військова техніка.

Факультет охорони державної таємниці та інформаційного протиборства утворений 04 листопада 2016 року унаслідок реорганізації факультету геоінформаційних та космічних систем Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова. 

День створення охорони державної таємниці та інформаційного протиборства вважається Днем факультету. 

До складу факультету охорони державної таємниці та інформаційного протиборства входять:
управління; 
навчальна частина; 
навчальні курси; 
кафедри. 

Керівництво факультетом охорони державної таємниці та інформаційного протиборства здійснює начальник факультету. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду начальника факультету визначаються наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 25.08.2021 № 251/926 “Про затвердження Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України” (із змінами і доповненнями). Призначення начальника факультету здійснюється відповідно до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 10.04.2009 №170 (із змінами і доповненнями).

У своїй діяльності факультет охорони державної таємниці та інформаційного протиборства керується нормами Конституції України, законами та підзаконними актами України, нормативно-правовими актами Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України, Статутом Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, рішеннями вчених рад факультету та військового інституту, організаційно-розпорядчими документами командування інституту.

Начальник факультету
охорони державної таємниці та інформаційного протиборства – 
заслужений діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук, професор 
полковник Руслан ГРИЩУК